E-shop

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 bod nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen "GDPR") je společnost Účto hravě s.r.o., Eva Volková, obchodní partner Wellu, IČ: 07639546, sídlem Podveská 1291/27, 624 00 Brno-Komín (dále jen: "Správce"). Správce zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR a zákonem č. 100/2019 Sb., o zpracováních osobních údajů, v rozhodném znění.

2. Kontaktní údaje Správce jsou:

adresa: Podveská 1291/27, 624 00 Brno-Komín

email: eva@studenykolagen.cz

3. Osobními údaji se dle čl. 4 bodu 1 GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce zpracovává tyto osobní údaje:

- identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, případně IČ a název společnosti;

- kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo;

- údaje o vašem chování na webových stránkách, zejména to, na jaké odkazy klikáte, údaje o zařízení, že kterého webové stránky prohlížíte, jako je adresa IP a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry - například operační systém, použitý prohlížeč a dále údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

(dále jen "Osobní údaje").

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu Osobních údajů.

II. Zákonný důvod a účel zpracování Osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování Osobních údajů je:

  • oprávněný zájem Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to pro účel vylepšení webových stránek Správce, vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti webu a měření účinnosti reklamy, testování nových funkcí a předcházení útoků na webové stránky Správce, a to ve vztahu k údajům o vašem chování na webových stránkách dle čl. I. odst. 4 těchto podmínek;
  • souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a to za účelem zařazení Osobních údajů, konkrétně jména a příjmení, e-mailu a telefonního čísla (dále jen "Osobní údaje pro účely marketingu"), do databáze Správce a za účelem zasílání marketingových nabídek a dalších obchodních sdělení, mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů, a to zejména formou e-mailu a SMS zpráv.


III. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává:

  • Osobní údaje pro účely marketingu zpracovávané na základě vámi uděleného souhlasu jsou Správcem zpracovány po dobu, než je odvolán souhlas, nejdéle však po dobu 10 let;
  • údaje o vašem chování na webových stránkách ve smyslu čl. I. odst. 4 těchto podmínek po dobu 6 měsíců.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů ve smyslu předchozího odstavce Správce osobní údaje vymaže.


IV. Zpracování Osobních údajů

1. Zpracování Osobních údajů je prováděno Správcem.

2. Osobní údaje mohou pro Správce zpracovávat i zpracovatelé, a to konkrétně společnost Účto hravě s.r.o., sídlem Podveská 1291/27, Komín, 624 00 Brno, IČ: 07639546, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 109185.

3. Tímto vyslovujete souhlas se zpracováním Osobních údajů zpracovatelem. Správce je povinen zajistit, aby se každý zpracovatel, jemuž jsou Osobní údaje předávány, zavázal k zajištění maximální ochrany Osobních údajů a aby tento uzavřel se Správcem smlouvu o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR.

3. Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

V. Vaše práva ve vztahu k Osobním údajům
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte ve vztahu ke svým Osobním údajům:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům ve smyslu čl. 15 GDPR a právo na informace ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR, tedy právo zjistit, zda jsou vaše Osobní údaje zpracovávány Správcem, a pokud ano, pak právo na přístup k Osobním údajům a dalším informacím jako je účel zpracování, plánovaná doba zpracování a jiné;
  • právo na opravu a doplnění osobních údajů dle čl. 16 GDPR, zjistíte-li, že vaše Osobní údaje jsou nepřesné;
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, kdy Správce tyto údaje bez zbytečného odkladu vymaže, vyjma případů, kdy Osobní údaje jsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány a v případě Osobních údajů, ke kterým byl udělen souhlas, při odvolání souhlasu s jejich zpracováním, pokud neexistuje žádný další právní důvod jejich zpracování;
  • právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 19 GDPR;
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, obrátit se s žádostí či stížností týkající se zpracování Osobních údajů na Správce, popř. podat stížnost dozorujícímu orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů a
  • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky, zejména za využití kontaktních údajů Správce dle čl. I odst. 2 těchto podmínek.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Osobních údajů, a to i pro případ, kdy budou v nezbytném rozsahu poskytnuty zaměstnancům Správce a zpracovatelům.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť Osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k Osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. V souladu s příslušnými právními předpisy mohou být vaše Osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné správy.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním zprávy z internetového objednávkového formuláře na adrese www.studenykolagen.cz za současného zaškrtnutí souhlasu se zpracováním Osobních údajů pro marketingové účely potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito podmínkami ochrany osobních údajů, že je v celém rozsahu přijímáte a že udělujete souhlas se zpracováním Osobních údajů pro marketingové účely v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto podmínkách ochrany osobních údajů.

2. Tyto podmínky ochrany osobních údajů je Správce oprávněn kdykoli jednostranně měnit. Tyto podmínky ochrany osobních údajů platí od 31. 1. 2020.

V Brně dne 31. 1. 2020