E-shop

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Prodávající, pravidla nákupu:

(zejména § III Podmínky uzavření a odstoupení od kupní smlouvy na produkt, § IV Vrácení zakoupených produktů, § V Reklamace)

Provozovatel webových stránek: Účto hravě s.r.o.

Sídlo/Bydliště: Podveská 27, 624 00 Brno
IČ: 076 39 546
DIČ: Nejsme plátci DPH.
Zapsaná: Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 109185
Telefon: +420 608 805 456
Email: eva@studenykolagen.cz
Kontaktní adresa: Podveská 27, 624 00 Brno

Pravidla nákupu

§ I Úvodní ustanovení

1. V souladu s požadavky zákona o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002
(Sb. číslo 144, pol. 1204) a zákona o ochraně spotřebitele ze dne 30. května 2014 (Sb. z roku
2014 pol. 827) ("Zákon"), společnost vypracovává pravidla prodeje produktů (dále jen:
Pravidla) kupovaných prostřednictvím internetové domény www.wellu.eu. Prodej na území
zemí jiných než Polská republika se bude provádět v souladu s příslušnými místními a
evropskými právními předpisy.
2. Vlastníkem internetové domény www.wellu.eu ("WellU") je WellU spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným), sídlem: ul. Wielkopolska 280, 81-531
Gdynia, Polsko, zapsaná v Národním soudním rejstříku vedeném u Krajského soudu Gdańsk -
Północ v Gdańsku, VIII Obchodní oddělení pod číslem KRS 0000354591, DIČ: 586-225-16-36,
IČO: 220970076, výška základního kapitálu 158 250 PLN ("společnost").
3. Prodejcem produktů uvedených ve WellU je společnost, bez ohledu na místo, v němž má
sídlo nebo na bydliště kupujícího, tak i bez ohledu na místo dodání.
4. Uživatel je subjekt, který používá servis WellU.eu nebo nakupuje produkty prostřednictvím
servisu WellU ("uživatel").
5. Subjektem, který zabezpečuje technický dohled nad WellU je společnost.

§ II Nabízené produkty

1. Společnost umožňuje koupi zboží prostřednictvím servisu WellU s využitím internetové sítě.
2. Společnost umožňuje koupi zboží prostřednictvím internetového servisu na adrese
www.wellu.eu, při čemž prostřednictvím uvedeného internetového servisu je možné
nakoupit pouze zboží, které je v něm uvedeno jako dostupné ("produkty").
3. Veškeré informace týkající se produktů, včetně zejména katalogů, prospektů, brožur, jiných
informačních nebo reklamních materiálů, jakož i informace obsažené na internetových
stránkách obchodu WellU netvoří nabídku ve smyslu právních předpisů, ale jsou pouze
pozvánkou pro zahájení jednání.
4. Všechna autorská práva na prvky popsané výše v odst. 3 přísluší společnosti nebo subjektům,
vůči nimž společnosti přísluší právo je využívat podle zvláštních pravidel. Kopírování prvků
popsaných výše v odst. 3 nebo jejich využívání způsobem, který není přímo stanoven v těchto
pravidlech, je zakázáno pod hrozbou odpovědnosti za škodu, která zahrnuje zejména
povinnost vrátit všechny výhody a požitky získané v souvislosti s nepovoleným využitím prvků
popsaných výše v odst. 3, jakož i trestněprávní odpovědnosti podle příslušných právních
předpisů.

§ III Podmínky uzavření a odstoupení od kupní smlouvy na produkt

1. Uzavření a odstoupení od kupní smlouvy na produkt se uskuteční prostřednictvím WellU
s výhradou odst. 3. V důsledku nákupu produktů obchodními partnery popsanými níže v odst.
13, subjekty získají dodatečně provizi od kontrahenta uvedeného také v níže odst. 13, který
spolupracuje se společností.
2. Objednání produktu vyžaduje uvedení uživatelem:
a. jména a příjmení
b. adresy (ulice, město, PSČ)
c. e-mailové adresy
d. DIČ (na výběr)
e. kontaktního telefonního čísla
f. ID čísla subjektu, který doporučuje uživatele, tj. obchodního partnera společnosti.
3. Uzavření smlouvy nastává za předpokladu uvedení údajů uvedených výše v odst. 2, po
potvrzení obeznámení se s těmito pravidly a po jejich akceptaci, v momentě potvrzení ze
strany WellU realizace objednávky na koupi produktu ve WellU v souladu s podmínkami
popsanými níže v odst. 4. Pro zrychlení možnosti užívání WellU, si uživatel může založit
osobní účet v systému WellU, ve kterém se uloží jeho údaje, o nichž se hovoří výše v bodě 2.
Aby mohl uživatel využít tuto možnost, musí se zaregistrovat na svůj osobní účet. Ustanovení
týkající se poskytování služeb v rozsahu zřízení a udržování osobního uživatelského účtu jsou
obsaženy níže v § III 1.
4. Za den zadání uživatelem kompletní objednávky se považuje den splnění spolu níže
uvedených podmínek:
a. Objednávka s možností platby "na dobírku" nebo "v hotovosti"
i. Zadání objednávky, čímž se rozumí výběr produktu ve WellU.
ii. Odeslání společností potvrzení přijetí objednávky v podobě e-mailové
zprávy na adresu uvedenou uživatelem.
b. Ostatní objednávky:
i. Zadání objednávky, čímž se rozumí výběr produktu ve WellU.
ii. Odeslání společností potvrzení přijetí objednávky v podobě e-mailové
zprávy na adresu uvedenou uživatelem.
iii. Úhrada objednávky, čímž se rozumí připsání platby na bankovní účet
společnosti, doručení potvrzení z banky o bankovním převodu nebo
doručení společnosti potvrzení o úspěšném zrealizování transakce v
případě elektronických platebních systémů.
5. Pokud objednávky, o kterých se hovoří výše v odst. 4b., nebudou uhrazeny, pak se po
uplynutí sedmi dnů ode dne následujícího po dni zadání objednávky, čímž se rozumí výběr
produktu, automaticky zruší. Za uhrazenou objednávku se považuje objednávka, jejíž cena za
produkt nebo produkty byla připsána v plné výši na bankovní účet společnosti v souladu z
ustanoveními výše uvedeného odst. 4 a níže uvedeného odst. 6.
6. Objednávka zadána uživatelem musí být uhrazena v souladu s doručenou e-mailovou
zprávou, potvrzující její přijetí, ve které společnost uvádí celkovou částku k úhradě, měnu a
bankovní účet, na který je třeba provést platbu. V případě platby v nesprávné výši jakož i na
nesprávný účet, musí zákazník zaplatit případný nedoplatek, aby mohla být objednávka
zrealizována. V případě vzniku přeplatku ve prospěch zákazníka se společnost zavazuje
neprodleně vrátit tento přeplatek, avšak nejpozději ve lhůtě 7 dnů.
7. Daňový doklad - faktura bude vystavena v souladu s právními předpisy po uvedení údajů
podle odst. 8 těchto pravidel.
8. Pokud uživatel požaduje vystavení daňového dokladu - faktury na produkt zakoupený ve
WellU, musí na internetových stránkách WellU vyplnit formulář s údaji o subjektu, které jsou
nezbytné pro vystavení faktury, a e-mailovou adresu, v souladu s výše uvedeným odst. 2.
9. Produkt objednaný uživatelem bude neprodleně odeslán společností na adresu uvedenou
uživatelem, avšak nejpozději ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne obdržení částky, která
představuje hodnotu zakoupeného produktu podle výše uvedeného odst. 4 a 6, pouze pokud
v popisu produktu byla uvedena jiná lhůta. Uživatel může také zvolit možnost osobního
odběru produktu přímo v provozovně uvedené společností. V takovém případě se uživatel při
odběru produktu musí prokázat průkazem totožnosti s fotografií pro ověření jeho totožnosti
zástupcem společnosti.
10. U každého produktu dostupného ve WellU se může objevit informace o předpokládaném
čase odeslání produktu. Tento čas nezahrnuje čas na zkompletování objednávky a počítá
se od momentu předání zásilky kurýrovi.
11. Spolu s objednaným produktem uživatel dostane daňový doklad - fakturu, pokud zvolil
možnost obdržení faktury v souladu s výše uvedenými odst. 7 a 8; v opačném případě
uživatel obdrží doklad o zakoupení. Pro registrované uživatele společnost zpřístupní také
možnost prohlížení vystavených faktur on-line po přihlášení uživatele na svůj osobní účet v
systému WellU.
12. Objednávky, o nichž se hovoří výše v odst. 4a, které nebudou převzaty z důvodů způsobených
uživatelem, budou zrušeny. V takovém případě je společnost oprávněna zablokovat
takovému uživateli možnost nakupovat "na dobírku".
13. Uživatelé, kteří jsou zároveň i obchodními partnery WellU Swiss Group GmbH podle pravidel
popsaných ve zvláštních Pravidlech spolupráce, jsou oprávněni platit za zakoupené produkty
odečtením jejich ceny od splatné provize, kterou mají získat od WellU Swiss Group GmbH,
prostřednictvím speciální funkce servisu e-shopu (pokud je tato funkce aktivní). V takovém
případě úhrada objednávky, o níž se hovoří výše v § III odst. 4 bod 4 pod bod iii se bude
považovat za zaúčtování takového způsobu úhrady v systému e-shopu. Takový způsob
úhrady je možný pouze v případě, je-li částka pohledávky na vyplacení výše uvedených
provizí dostatečně vysoká na pokrytí ceny za nákup produktů zvolených pro tento typ úhrady.
14. V procesu realizace objednávky pro uživatele, kteří jsou obchodními partnery subjektu
uvedeného v odst. 13 pro umožnění zúčtování objednávek zadávaných těmito obchodními
partnery, společnost poskytuje jejich údaje uvedené například §VII subjektu uvedenému výše
v odst. 13.
15. Uživatelé jsou povinni uvádět při registraci, ale i později pouze údaje, které se jich skutečně
týkají, zejména kontaktní údaje, na kterých jsou průběžně k dispozici.

§ III1 Registrace uživatelského účtu

1. Uživatelé mají možnost založit si v e-shopu WellU osobní uživatelský účet prostřednictvím
registrace v e-shopu WellU. Nicméně registrace a vytvoření účtu v e-shopu WellU není
podmínkou pro zadávání objednávek v e-shopu WellU ani pro uzavírání kupních a prodejních
smluv.
2. Registrace se provádí vyplněním a akceptováním registračního formuláře zpřístupněného
na stránkách e-shopu WellU, ve kterém uživatel musí uvést následující údaje: jméno a
příjmení, adresu (ulici, číslo domu, město spolu s PSČ), e-mailovou adresu, kontaktní
telefonní číslo a heslo.
3. Podmínkou registrace je vyjádření souhlasu s obsahem Pravidel a uvedení údajů označených
jako povinné.
4. Smlouva se zaregistrovanými uživateli o používání účtu v e-shopu WellU je bezplatná, uzavírá
se registrací účtu uživatele. Smlouva o používání účtu v e-shopu WellU se s registrovanými
uživateli uzavírá na dobu neurčitou, avšak ne delší, než k datu zrušení registrace účtu
uživatele; každá smluvní strana ji může ukončit s dodržením 14 denní výpovědní lhůty.
Smlouva se vždy zruší ukončením registrace uživatelského účtu v servisu e-shopu WellU.
Následně může uživatel na základě zvláštních pravidel uskutečnit změnu svého statusu v e-
shopu WellU na základě dodatečných, placených možností, které nabízejí změnu nabídky pro
daného uživatele v rozsahu, který mu bude pokaždé oznámen.
5. Registrovaný uživatel může kdykoli vypovědět smlouvu o používání účtu v e-shopu WellU
zrušením registrace uživatelského účtu nebo ukončením smlouvy o užívání účtu. Bez ohledu
na výše uvedené má registrovaný uživatel právo odstoupit od smlouvy o používání účtu v e-
shopu WellU ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, aniž by mu vznikly jakékoli náklady.
Odstoupit od smlouvy lze každým způsobem, i pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 2
Zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 (Sb. Ze dne 24. 6. 2014 pol. 827) nebo
prostřednictvím e-mailu na adresu: info@wellu.eu.
6. V případě porušení Pravidel uživatelem, může společnost s okamžitou platností odejmout
uživateli právo používat e-shop WellU prostřednictvím jeho osobního účtu a tak omezit jeho
přístup k části nebo všem zásobám e-shopu WellU, zejména, pokud uživatel:
a. při registraci v e-shopu WellU uvedl nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo zavádějící
údaje nebo údaje, které porušují osobnostní práva třetích osob,
b. prostřednictvím e-shopu WellU se dopustil porušení osobnostních práv třetích osob,
zejména osobnostních práv jiných uživatelů e-shopu WellU,
c. jeho chování bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy,
obecně uznávanými pravidly slušnosti, nebo pokud poškodil dobré jméno
společnosti, jejích zaměstnanců nebo partnerů.
7. Osoba, která byla zbavena práva na používání účtu, se nesmí znovu registrovat bez
předchozího souhlasu společnosti.
8. Při používání e-shopu WellU prostřednictvím svého účtu je uživatel povinen zejména:
a. neposkytovat ani nepřenášet nezákonné obsahy,
b. neprovádět aktivity jako jsou rozesílání nebo umísťování v rámci e-shopu WellU
neobjednané obchodní informace,
c. používat e-shop WellU způsobem, který nenarušuje jeho fungování,
d. používat všechny obsahy umístěny v rámci e-shopu WellU pouze pro vlastní potřebu,
e. používat e-shop WellU způsobem, který je v souladu s ustanoveními Pravidel a
právních předpisů platných na území Polské republiky a státu (místa bydliště nebo
sídla) uživatele.

§ IV Vrácení zakoupených produktů

1. Uživatel, má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodů a vrátit zakoupené
zboží ve lhůtě nejpozději 14 dnů ode dne doručení zásilky s výhradou odst. 8 níže.
2. Záměr odstoupení od smlouvy je třeba oznámit ve lhůtě nejpozději 14 dnů od doručení
zásilky, při čemž pro dodržení lhůty stačí zaslat oznámení před jejím uplynutím.
3. Společnost vyzývá k využívání připraveného formuláře na odstoupení od smlouvy, který tvoří
přílohu číslo 1 těchto pravidel a je dostupný na internetové adrese:
https://wellu.eu/news/downloads.html. Uživatel může odstoupit od smlouvy jinou formou,
než je formulář, o kterém se hovoří v předchozí větě. Avšak pro usnadnění procesu
odstoupení od smlouvy se doporučuje dodržení formy formuláře.
4. Platba za vrácenou objednávku se uskuteční ve lhůtě 14 kalendářních dnů na bankovní účet
uvedený na formuláři pro odstoupení. Pokud uživatel neuvede číslo bankovního účtu, platba
se uskuteční na bankovní účet, ze kterého byla přijata platba za objednávku; v případě, že
chybí takový účet, bude příslušná částka poukázána poštovní poukázkou, ledaže společnost
dohodne s uživatelem jiný způsob vrácení peněz.
5. Pokud uživatel zvolil jiný způsob dodání věci, než je obvykle nejlevnější způsob dodání
nabízený společností, pak společnost není povinna vrátit uživateli dodatečné náklady s tím
spojené.
6. Produkt, který chce uživatel vrátit, je uživatel povinen neprodleně vrátit společnosti nebo jej
předat osobě oprávněné společností k odběru, avšak nejpozději ve lhůtě 14 dnů od data, v
němž odstoupil od smlouvy. Pro dodržení lhůty stačí poslat věc před jejím uplynutím.
7. Uživatel je odpovědný za snížení hodnoty věci v důsledku užívání způsobem, který přesahuje
rámec potřebný ke zjištění povahy, vlastností a fungování věci.
8. Právo na odstoupení od smlouvy, o kterém se hovoří v tomto paragrafu, nepřísluší uživateli,
pokud se jedná o smlouvu:
a. v níž předmětem plnění není věc, která nebyla vyrobena továrně, ale dle specifikace
uživatele nebo která slouží k uspokojení jeho osobních potřeb,
b. v níž jsou předmětem plnění audiovizuální nahrávky nebo počítačové programy
dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl obal otevřen po dodání,
c. týkající se doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o
předplatném,
d. v ostatních případech stanovených zákonem, jestliže nebudou splněny podmínky
stanovené zákonem.
9. V situaci, kdy uživatel odstoupil od kupní smlouvy na produkt a byl vystaven daňový doklad -
faktura, bude vystaven opravný daňový doklad.

§ V Reklamace

1. Po obdržení zásilky s produktem je Uživatel povinen důkladně prohlédnout zásilku a produkt
a neprodleně informovat společnost o případných chybách. Pokud produkt v momentě
přebírání nesl známky poškození, je třeba v přítomnosti kurýra vyhotovit zápis a poškozený
produkt odeslat prostřednictvím kurýra na adresu sídla společnosti nebo odmítnout převzetí
viditelně poškozené zásilky.
2. Způsoby ohlašování reklamací:
a. Elektronicky na e-mailovou adresu:
• pro produkty prodané uživateli s místem dodání na území Polska, Německa a
Velké Británie: poland@wellu.eu,
• pro produkty prodané uživateli s místem dodání na území České republiky:
czech@wellu.eu,
• pro produkty prodané uživateli s místem dodání na území Slovenské
republiky: slovakia@wellu.eu.
b. Listem na adresu společnosti, po vyplnění formuláře, jehož vzor je dostupný na
internetu na adrese https://wellu.eu/news/downloads/396,file,zgloszenie-
reklamacyjne.pdf.
3. Předmětem reklamace je takové plnění kupní smlouvy na produkt společnosti, které není v
souladu s podmínkami a pravidly stanovenými v těchto předpisech.
4. Základ reklamace mohou tvořit neshody produktu se smlouvou, za které odpovídá
společnost, v souladu s příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.
5. V reklamaci musí být uveden uživatel a stručný popis nahlašovaných výhrad.
6. Pokud reklamace vyžaduje doplnění údajů pro posouzení opodstatněnosti reklamace,
společnost se obrátí na uživatele s žádostí o uvedení podrobností týkajících se zrealizované
objednávky a / nebo odeslání reklamovaného produktu na adresu společnosti.
7. Společnost posuzuje reklamaci ve lhůtě nejvýše 14 dnů ode dne obdržení.
8. V případě, kdy uživatel vyžaduje na základě reklamace vrácení jím uhrazené platby,
společnost vrátí úhradu na bankovní účet, ze kterého uživatel uhradil objednávku nebo na
jiný bankovní účet, jehož číslo uvedl uživatel. V případě platby prostřednictvím elektronických
platebních systémů bude úhrada vrácena na číslo účtu uvedené uživateli.

§ VI Výhrady

1. Společnost si vyhrazuje možnost na dočasné pozastavení distribuce produktů ve WellU s
cílem provést údržbu nebo z důvodu jejich dočasné nedostupnosti. Toto pozastavení nemá
vliv na objednávky zadané před pozastavením. O každém případě pozastavení budou
uživatelé informováni prostřednictvím příslušného oznámení na internetových stránkách
WellU.

§ VII Osobní údaje – informační oznámení

Osobní údaje uživatelů zpracovává společnost jako správce osobních údajů.
V kontextu povinností vyplývajících z nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o
ochraně údajů, jinak GDPR), společnost tímto informuje uživatele takto:
1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost WellU Sp. z o.o. se sídlem: ul. Wielkopolska
280, Gdyně, Polsko, zapsaná v Národním soudním rejstříku vedeném u Městského soudu
Gdańsk - Północ, VIII. Obchodní oddělení pod číslem KRS 0000354591, DIČ: 5862251636, IČ:
220970076 (dále jen správce). Správce je dostupný i na e-mailové adrese iod@wellu.eu a na
tel. čísle +48 586 681 293.
2. Následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, korespondenční adresa, ID číslo,
e-mailová adresa, telefonní číslo budou zpracovávány pro účely zasílání prostřednictvím e-
mailu a SMS informací o nabídce správcem na základě Vámi zvlášť uděleného souhlasu,
3. Máte právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, což nebude mít vliv na
zákonné zpracování osobních údajů provedených před odvoláním.
Nám udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat odesláním e-mailu na adresu info@wellu.eu
(Uveďte prosím konkrétní souhlas, který chcete odvolat nebo uveďte, že odvoláváte všechny
udělené souhlasy), a také na webové stránce www.wellu.eu->účet->úprava údajů.
4. Zpracování následujících osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, korespondenční
adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa je nezbytné pro plnění smlouvy vyplývající
z pravidel nakupování od správce, zejména pro účely realizace objednávek, na vyřizování
oznámení a reklamací, které nám posíláte, jakož i umožnění zúčtování s obchodními partnery
subjektu uvedeného níže v bodě 7.
5. Zpracování následujících kategorií Vašich osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,
korespondenční adresa, ID číslo, e-mailová adresa, údaje o zúčtovacím subjektu je nezbytné
pro plnění zákonných povinností spočívajících na správci, stanovených daňovým právem.
6. Zpracování následujících osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, korespondenční
adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, historie objednávek, údaje o obchodním
účtu se provádí s cílem naplnit oprávněné zájmy správce v podobě ochrany před Vašimi
nároky. Tento zájem je založen na potřebě mít důkazní materiál pro případ vzniku
pochybnosti o způsobu a rozsahu plnění závazků mezi smluvními stranami.
7. Následující kategorie Vašich osobních údajů vyplývající z uzavřené smlouvy: jméno a příjmení,
ID číslo, adresa bydliště, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa,
historie nákupů budou poskytovány švýcarskému subjektu WellU Swiss Group GmbH se
sídlem: Schulstrasse 14, 9450 Altstätten, Švýcarsko, zapsanému v Handelsregister des
Kantons ST. Gallen CHE-407.196.596 pro podporu prodejního procesu za účasti partnerů
správce, kteří Vás doporučují. Kromě toho se Vaše údaje poskytují kontrahentům správce pro
účely plnění smlouvy (logistickým společnostem, kurýrům, operátorům platebním službám,
telefonním operátorům, IT společnostem i účetním společnostem).
8. Správce bude zpracovávat výše uvedené údaje i na území Švýcarska, které rozhodnutím
Evropské komise zajišťuje přiměřenou ochranu Vašich údajů.
9. Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje, o nichž se hovoří v bodě 1 do okamžiku
odvolání souhlasu ve výše uvedeném bodě 2 během plnění smlouvy do okamžiku zrušení
účtu, ve výše uvedeném bodě 3 po dobu 6 let a ve výše uvedeném bodě 4 během 10 let.
10. Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, jejich
opravu, vymazání nebo omezení zpracování, podat námitky proti jejich zpracování jakož i
právo na přenositelnost údajů.
• pokud jde o požadavek na opravu údajů: pokud zjistíte, že jsou Vaše údaje nesprávné
nebo neúplné;
• pokud jde o požadavek na vymazání údajů: pokud Vaše údaje již nebudou potřebné
pro účely, pro které je společnost shromáždila; pokud odvoláte svůj souhlas se
zpracováním údajů; pokud podáte námitku proti zpracování Vašich dat; pokud budou
Vaše údaje zpracovávány v rozporu se zákonem;
• pokud jde o požadavek na omezení zpracování údajů: pokud zjistíte, že jsou Vaše
údaje nesprávné - můžete požádat o omezení zpracování Vašich údajů,
• pokud jde o požadavek na přenos dat: zpracování Vašich údajů se uskutečňuje na
základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy uzavřené s Vámi.
Tato práva můžete uplatnit jakýmkoliv způsobem, též prostřednictvím e-mailu na adresu
iod@wellu.eu, poštou na adresu správce, telefonicky na čísle +48 586 681 293.
11. Máte právo podat kontrolnímu orgánu stížnost proti správci nebo proti činnosti zpracování
Vašich osobních údajů, zejména v členském státě EU svého obvyklého pobytu, výkonu svého
zaměstnání nebo místa údajného porušení pokud si myslíte, že zpracování Vašich osobních
údajů porušuje ustanovení GDPR. V Polsku je tímto orgánem předseda Úřadu pro ochranu
osobních údajů (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
12. Uvedení osobních údajů je dobrovolné.
13. Máte právo vznést námitku - z důvodů souvisejících se zvláštními okolnostmi, které se Vás
týkají - proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, založenému na Vašem souhlasu
nebo na oprávněných zájmech správce (viz informace výše).
V případě vznesení takové námitky správce nesmí již zpracovávat Vaše osobní údaje, pouze
pokud správce doloží nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, převažující nad Vašimi
zájmy, právy a svobodami nebo na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních
nároků.
14. Pokud se Vaše údaje zpracovávají v souladu s výše uvedenou informací pro účely přímého
marketingu, máte právo kdykoliv podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na
potřeby takového marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém zpracování souvisí s
takovým přímým marketingem.
V případě podání takové námitky správce již nesmí zpracovávat Vaše osobní údaje pro takové
účely.
15. Výše popsané námitky lze podat libovolným způsobem, včetně e-mailu na adresu
iod@wellu.eu, poštou na adresu správce, telefonicky na čísle +48 586 681 293.

Informace:

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby:

  • Bankovní převod
  • Kartou
  • Na dobírku

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.

Dne 6. 2. 2024

VZOROVÝ FORMULÁŘ

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

WellU Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 280
81-531 Gdynia
Polsko
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ (PRODEJNÍ) SMLOUVY UZAVŘENÉ ELEKTRONICKY
Já/My(*) tímto oznamuji/oznamujeme(*) mé/naše(*) odstoupení od kupní (prodejní) smlouvy týkající se těchto
věcí(*) smlouvy o dodání těchto věcí(*): __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Číslo účtenky nebo číslo faktury:________________________________________________________________
Číslo objednávky:____________________________________________________________________________
Datum převzetí zboží:_________________________________________________________________________
Sumu odpovídající ceně nákupu pošlete prosím na bankovní účet:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Jméno a příjmení
___________________________________________________________________________________________
Adresa
___________________________________________________________________________________________
PSČ, město
___________________________________________________________________________________________
Telefonní číslo
___________________________________________________________________________________________
E-mailová adresa
________________________________________
Datum a podpis
(*) - nehodící se škrtněte